30.11.2010

REKOMENDACJE ZMIANY PRAWA

Poniżej udostępniamy rekomendacje przygotowane przez Zespół projektowy.

Rekomendacje do pobrania.

30.11.2010

WYNIKI BADAŃ I ANALIZ PROJEKTU

Poniżej udostępniamy wyniki badań i analiz realizowanych w ramach projektu: Wykluczenie Społeczne: Diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wlkp. niezależnego zespołu badawczego pod kierownictwem profesora Jacka Tittenbruna:

1. Własność siły roboczej a spółdzielnie socjalne jako mechanizm walki
z wykluczeniem społecznym - Jacek Tittenbrun

2. Kręgi wykluczenia społecznego w województwie wielkopolskim w świetle badań    własnych - Bartosz Mika

3. Obraz spółdzielni socjalnych w świetle badań przeprowadzonych w ramach projektu „Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie Wielkopolskim” - Joanna Kobielska

4. Raport na temat bezdomności - Mariusz Baranowski

5. Analiza danych uzyskanych podczas wywiadów przeprowadzonych z osobami niepełnosprawnymi - Kamilla Król

6. Analiza socjologiczna skazanych z regionu Wielkopolski - Marta Markiewicz

7. Osoby uzależnione w świetle zrealizowanych badań - Klaudia Rutkowska

8. Raport Badawczy Środowiska Prostytutek w Wielkopolsce

29.11.2010

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

Jak sygnalizowaliśmy wcześniej, dobiega końca projekt badawczy „Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wielkopolskim". Elementem podsumowania projektu była zeszłotygodniowa konferencja, która odbyła się dnia 26 listopada br. w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Referenci i referentki przedstawili/ły wnioski z badań nad konkretnymi grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym: bezdomnymi, niepełnosprawnymi, prostytutkami, osobami uzależnionymi oraz więźniami. Podczas wystąpień uwzględniona została specyfika podwójnego wykluczenia kobiet, związana z zagrożeniem nierównego traktowania ze względu na płeć. Szczególnie dużo uwagi poświęcono możliwym ścieżkom rozwoju spółdzielczości socjalnej. Problematyka dyskusji, żywo podjętej przez samych spółdzielców, oscylowała wokół zagadnień trwałości podmiotów ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnej jako miejsca reintegracji społecznej oraz wyzwań, z jakimi borykają się spółdzielcy w swojej pracy. Dziękujemy wszystkim osobom uczestniczącym w konferencji za inicjowanie owocnych dyskusji. Szczególne podziękowania dla przedstawicieli i przedstawicielek spółdzielni socjalnych, którzy/e pojawili/ły się na konferencji, by wziąć udział w debacie nad wnioskami z badań.

12.11.2010

Dnia 26 listopada 2010 roku odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wielkopolskim”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Międzyuczelniany Zespół Badawczy pod kierownictwem prof. Jacka Tittenbruna. Serdecznie zapraszamy na konferencję podczas której zostaną przedstawione i omówione wyniki badań. Jej tematyka oscylować będzie wokół problemu wykluczenia społecznego, jego teoretycznych, ale przede wszystkim empirycznie zdemaskowanych uwarunkowań. Referenci przedstawią diagnozę socjologiczną dotyczącą konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym: bezdomnych,  niepełnosprawnych,  prostytutek, uzależnionych oraz  więźniów. Ważkim elementem podnoszonym w trakcie konferencji będzie dysputa nad spółdzielczością socjalną, która może być pewnym rozwiązaniem dla niektórych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wyniki badań prezentowane przez środowisko naukowe będą przedmiotem dyskusji i konfrontacji zdobytej wiedzy w czasie trwania projektu z  wiedzą innych środowisk naukowych, jak i praktyków działających w sektorze ekonomii społecznej. Dyskusja nad wizjami rozwoju odpowiednich strategii rozwiązywania problemów wykluczenia społecznego jest wciąż żywa pomimo wydawało by się powszechności jej występowania. Badania przeprowadzone w ramach projektu mają charakter jakościowy z elementami opracowania statystycznego. Ich wyniki mamy nadzieję zwrócą uwagę określonych środowisk na problem wykluczenia społecznego w kontekście proponowanych nowych rozwiązań związanych z ideą spółdzielczości socjalnej.Program wraz z zaproszeniem znajduje się w załacznikach. Zapraszamy serdecznie.

Program Konferencji

Zaproszenie

 

27.08.2010

W związku z badaniami prowadzonymi w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt: „Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wielkopolskim”; przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Międzyuczelniany Zespół Badawczy pod kierownictwem prof. Jacka Tittenbruna serdecznie zapraszamy na spotkanie podczas którego zostaną przedstawione i omówione wyniki badań. Podczas spotkania będzie możliwość dyskusji i zapoznania się ze szczegółami badań. Na Państwa pytania będą odpowiadać osoby, które uczestniczyły w procesie badawczym w Spółdzielniach Socjalnych oraz prowadziły badania w poszczególnych grupach osób wykluczonych społecznie.

            Spotkanie odbędzie się dnia 15.09.2010 o godzinie 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ul. Chłapowskiego 15/1, Poznań.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc chęć uczestnictwa prosimy potwierdzać pod numerem telefonicznym 721 815 280.

Z poważaniem

Joanna Kobielska

Konsultant ds. polityki społecznej

21.05.2010

Pragniemy przedstawić Państwu szczegółowy opis badania przygotowany przez zespół badawczy pod kierownictwem prof. Jacka Tittenbruna. Pobierz.

12.04.2010

Miło nam przekazać gościom naszej strony, że część empiryczna badań tj. realizacja kwestionariuszy i obserwacji, minęła półmetek.

Z dumą możemy stwierdzić, że dotychczasowa realizacja badań przebiega bardzo sprawnie a zatrudnieni na potrzeby projektu badacze wykazują się dużym profesjonalizmem. 

Badania wśród grupy prostytutek zostały, dzięki wysiłkowi jednego człowieka, zakończone. Podobnie zakończono już wywiady z więźniami oraz niepełnosprawnymi. Wciąż trwają badania w grupie bezdomnych oraz w grupie uzależnionych.

Najbardziej czasochłonna okazała się badawcza penetracja spółdzielni socjalnych, ale i w tym obszarze badania realizowane są planowo.

Powyżej wymienione sukcesy nie byłby możliwe gdyby nie pomoc i otwartość instytucji, które otworzyły przed badaczami swoje drzwi, w kolejnych wpisach będziemy wyrażać wdzięczność pod adresem przychylnych nam organizacji. W pierwszej kolejności dziękujemy jednak wszystkim przebadanym dotychczas spółdzielniom socjalnym. Ich zaufanie do badaczy pozwoliło na rzetelne przeprowadzenie badań a serdeczność i sympatia jaką okazała badaczom większość spółdzielców sprawiła, że praca empiryczna stawała się przyjemnością.

W ramach realizacji projektu odbyliśmy kilka spotkań z instytucjami publicznymi województwa wielkopolskiego, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Podczas spotkań mieliśmy okazję wzbogacić naszą dotychczasową wiedzę na temat problemów z zakresu polityki społecznej w województwie wielkopolskim. Przekazaliśmy również szczegółowe informację na temat metodologii badań, stosowanych narzędzi badawczych w projekcie, funkcjonowania spółdzielni socjalnych oraz przekazaliśmy wstępną charakterystykę badanych grup społecznych tj. bezdomni, prostytutki, uzależnieni, niepełnosprawni, skazani. W następnych miesiącach odbywać się będą kolejne spotkania. Serdeczne podziękowania składamy: -Pani Marii Krupeckiej- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - Pani Justynie Dudkiewicz- Dyrektor Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu - Pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu - Pracownikom Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar.

Serdeczne podziękowania za wzorową współpracę składamy zarządzającym, pracownikom oraz podopiecznym Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Monar” w Poznaniu.

Dziękujemy bardzo wszystkim zaangażowanym w działanie organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne, Sportowemu Stowarzyszeniu Inwalidów "Start" w Poznaniu oraz Zrzeszeniu na Rzecz Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za możliwość sprawnego przeprowadzenia wywiadów. Szczególnie dziękujemy naszym respondentom, którzy każdorazowo z ujmującą otwartością opowiadali badaczom swoje niecodzienne losy.

Dziękujemy dyrektorom oraz pracownikom placówek penitencjarnych w Lesznie, Poznaniu (wraz z oddziałami w Baranowie i Rosnowie) oraz Wronkach za umożliwienie badaczom przeprowadzenia wywiadów ze skazanymi osadzonymi w kierowanych przez nich zakładach. Dziękujemy również samym skazanym, wszak każdorazowo prowadzony przez nas wywiad miał charakter jawny, za zgodę na udział w badaniach oraz za szczere i wyczerpujące odpowiedzi.

 

„Wykluczenie społeczne: diagnoza i mechanizmy przeciwdziałania w województwie wielkopolskim”

 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  ma charakter badawczy i stawia sobie cele dwojakiego rodzaju. Z jednej strony, wyczerpującą, wielostronną analizę wybranych środowisk wykluczenia społecznego. Z drugiej, socjoekonomiczną oraz prawną diagnozę funkcjonowania spółdzielni socjalnych, pomiotów stanowiących element kształtującego się w naszym kraju i województwie sektora ekonomii społecznej.

Projekt zakłada przeprowadzenie kilkuset wywiadów z osobami znajdującymi się poza głównym nurem życia społecznego i ekonomicznego oraz badanie wszystkich spółdzielni socjalnych działających na terenie województwa wielkopolskiego.

Za merytoryczną stronę przedsięwzięcia odpowiada Zespół Badań Socjoekonomicznych pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Jacka Tittenbruna, który posiada zgromadzone przez lata doświadczenie w prowadzeniu studiów nad ekonomicznymi uwarunkowaniami życia społecznego.

 

Projekt zaplanowany jest tak, aby wyniki prac Zespołu Badawczego wykroczyły poza wnioski teoretyczne dotyczące uwarunkowań wykluczenia i dały się łatwo przełożyć na język praktyki.

Ambitny, pozanaukowy, cel jaki sobie stawiamy to sformułowanie na podstawie przeprowadzonej diagnozy środowiska spółdzielczości socjalnej konkretnych propozycji  ustawodawczych.

Wynikami badań wygenerowanych podczas projektu zainteresowane będą z pewnością: organizacje pozarządowe działające w sektorze wsparcia ekonomii społecznej, władze zarówno lokalne jak i centralne oraz środowisko naukowe.

 Badanie zostanie podsumowane na konferencji naukowej, która odbędzie się w Poznaniu w listopadzie 2010 roku.

 Biuro projektu: Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych ul. Ostrówek 15, 61-121 Poznań.

Osoby do kontaktu:

koordynator projektu: Przemysław Piechocki - przemyslaw.piechocki@gmail.com; tel: 693-929-888

kierownik merytoryczny: prof. Jacek Tittenbrun - jacek.tittenbrun@amu.edu.pl tel: 885-946-864

asystent kierownika ds. merytorycznych: dr Bartosz Mika - bartosz.mika@wsnhid.pl; tel: 663-743-383